Преустановява се извършването на търговска дейност на пазара в Якоруда

2 13/10/2021 09:17 Якоруда
Преустановява се извършването на търговска дейност на пазара в Якоруда

ЗАПОВЕД № 181/12.10.2021г. Ha основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 година на Министъра на здравеопазването на Република България, с която се допълва Заповед № РД-01— 647/29.07.2021 година и относно създалата се епидемична обстановка свързана с коронавируса /COVID-19/ и изпълнението на строително-монтажни работи по договор: „Рехабилитация на улична мрежа град Якоруда“.

НАРЕЖДАМ: Да се преустанови извършването на всякакъв вид търговска дейност на територията на общински пазар до цялостното приключване на строително-монтажните работи в района около общински пазар по проект: „Рехабилитация на улична мрежа град Якоруда“ и отмяна на Заповед № РД-01—712/19.08.2021 година на Министъра на здравеопазването на Република България, която се допълва Заповед № РД-01-647/29.07.2021 година.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведения и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

/инж. Нуредин Мусов Кафелов/

Категории

Региони

Страници